เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 

มาริษ เสงี่ยมพงษ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา


สวัสดีพี่น้องชาวไทยในแคนาดาทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา ประเทศที่แม้ภูมิอากาศจะหนาวเหน็บแต่ได้ชื่อว่าผู้คนเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีที่อบอุ่น ผมและครอบครัวเดินทางมาถึงกรุงออตตาวา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 และได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ผู้สำเร็จราชการฯ แคนาดา ในเช้าวันรุ่งขึ้น นับเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยก่อนหน้านี้ ผมเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนปาล ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตามลำดับ

 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ผมเข้าใจดีว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อาจทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้อย่างดีโดยลำพัง แต่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนชาวไทย การปฏิบัติกิจอันใด หากขาดความสมัครสมานสามัคคี เปรียบเสมือนการพายเรือ หากพายคนละทีก็ยากที่จะเดินทางไปถึงฝั่ง ฉะนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงพร้อมเป็นคนกลางในการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องชาวไทยทุกคนในแคนาดา เพื่อพวกเราทุกคนเป็นตัวแทนของประเทศไทย ร่วมกันแบ่งปันความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้ชาวแคนาดาได้รับรู้ถึงสิ่งดีงามของไทยที่มีในเรื่องดังกล่าว

 

แม้ว่าชุมชนไทยในแคนาดาจะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับชาติอื่น แต่ผมเชื่อมั่นว่าหากเราร่วมมือกันก็จะสามารถแสดงศักยภาพของชุมชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาแคนาดา ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมแคนาดา  ดังนั้นหากเราหันหน้าเข้าหากันก็ย่อมสามารถแสดงพลังจากความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นได้

 

แคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ และมีคนไทยอาศัยตามเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่ฝั่งนิวฟันด์แลนด์จนถึงบริติชโคลัมเบีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผมจะได้มีโอกาสเดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไทยอย่างทั่วถึงในช่วงการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดานี้ เพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนามิตรภาพระหว่างไทย – แคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วพบกันครับ


*********************************