การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การยื่นคำร้อง

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง และกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์ 613-722-4444 ต่อ 22 หรือส่งคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ Royal Thai Embassy, 180 Island Park Drive, Ottawa, ON  K1Y 0A2

เอกสารประกอบ

1. คำร้องขอนิติกรณ์     (Download)
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาซึ่งจะต้องระบุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน วันที่เริ่มการศึกษาและวันที่ คาดว่าจะจบการศึกษา  1  ชุด (พร้อมเอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด
4. สำเนาหนังสือเดินทาง  1  ชุด

หมายเหตุ โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์แคนาดา
ชำระด้วย Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy (ไม่รับเช็คส่วนตัวหรือบัตรเครดิต)

การรับเอกสาร

ผู้ร้องฯ สามารถรับเอกสารได้ 3 วิธี คือ

  1. มารับเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาด้วยตนเอง
  2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับแทน
  3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองเปล่า Xpresspost Envelope