การเปลี่ยนนามสกุล

สตรีไทยที่ต้องการแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้านเนื่องจากการแต่งงาน ต้องเดินทางไปทำบันทึกฐานะการสมรส แบบฟอร์มหนังสือลงการใช้ชื่อสกุล และเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการเขต หรืออำเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยนำทะเบียนสมรสฉบับจริงไปแสดง หากทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่านการรับรอง(โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย (โปรดดูระเบียบการรับรองคำแปล) โดยสามีต้องเดินทางไปเซ็นชื่อรับรอง ในบันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุลด้วย

ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการ ณ ที่ว่าการเขตหรืออำเภอ  นอกจากสามีและภรรยา ต้องทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แล้ว ภรรยาต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ประเทศไทยดำเนินการแทน

ในกรณีที่สามีไม่สามารถเดินทางไปเซ็นชื่อรับรองในใบบันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุลณที่ว่าการเขตหรืออำเภอ

สามีและภรรยาต้องทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาทำได้ด้วยตนเอง สามารถทำได้ทางไปรษณีย์

หลักฐานและเอกสารประกอบ

  1. คำร้องขอนิติกรณ์      (Download)
  2. แบบฟอร์มหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล 1 ฉบับ      (Download)
  3. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

20 ดอลลาร์แคนาดา/ฉบับ รับชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy

กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์

  1. นำหนังสือมอบอำนาจที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจากโนตารี่
  2. นำหนังสือข้อข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจากโนตารี่
  3. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน ของฝ่ายชาย 1 ชุด
  4. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของฝ่ายหญิง 1 ชุด
  5. โปรดเตรียมซอง Xpresspost Envelope จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์