การรับรองคำแปล

การยื่นคำร้อง

 1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้า ที่ 613-722-4444 หรือ consular@thaiembassy.ca
 2. ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โปรดส่งเอกสารไปที่
  Royal Thai Embassy
  180 Island Park Dr,
  Ottawa, ON  K1Y 0A2

เอกสารประกอบการขอรับรองคำแปลเอกสาร

 1. กรอกคำร้องขอนิติกรณ์  (Download)
 2. ต้นฉบับเอกสาร
 3. เอกสารที่ได้รับการแปล พร้อมลายเซ็นของผู้แปลและวันที่ทำการแปล
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารฉบับละ 20 ดอลลาร์แคนาดา รับชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
Royal Thai Embassy
180 Island Park Dr,
Ottawa, ON  K1Y 0A2

โทรศัพท์ 613-722-4444 หรือ consular@thaiembassy.ca