การยื่นคำร้องขอนิติกรณ์

การยื่นคำร้อง

หากประสงค์จะเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเอง กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ 3 วีธี

  1. โทรศัพท์ 613-722-4444
  2. E-mail: patcharinc@thaiembassy.ca
  3. ทางไปรษณีย์ Royal Thai Embassy, 180 Island Park Dr, Ottawa, Ontario K1Y 0A2

เอกสารประกอบ

  1. คำร้องขอนิติกรณ์
  2. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด

หมายเหตุโปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์แคนาดา / การรับรองเอกสาร 1 ฉบับ
ชำระด้วย Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy (ไม่รับเช็คส่วนตัวหรือบัตรเครดิต)

การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

  1. นำหนังสือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์ม Notary Public (Download ได้ด้านล่าง) ที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว ไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจา  Notary Public
  2. ส่งเอกสารประกอบทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

แบบฟอร์ม

1. คำร้องขอนิติกรณ์      (Download)
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
    2.1 มอบอำนาจทั่วไป  (Download)
    2.2 มอบอำนาจที่ดิน      (Download)
3. หนังสือให้ความยินยอม (เพื่ออนุญาตให้บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ทำหนังสือเดินทาง)    (Download)
4. หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต  (Download)
5. หนังสือรับรองการปกครองบุตร      (Download)
6. หนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล   (Download)
7. บันทึกการสอบสวน (กรณีหนังสือเดินทางขาดอายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป)  (Download)
8. บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย     (Download)
9. แบบฟอร์มสำหรับทำหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือ C.I.       (Download)
10. แบบฟอร์ม Notary Public    (Download)