ถาม-ตอบเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า)

ถาม ประเทศอะไรบ้างที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอ visa ก่อนเข้าประเทศ

ตอบ มีหลายประเทศที่รัฐบาลไทยได้ความตกลงเอาไว้และมีอีกหลายประเทศที่อำนวยความสะดวกให้คนไทยเป็นพิเศษ

ปัจจุบัน (เมษายน 2551) มีอยู่ 19 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้ visa ได้แก่ 1. อาร์เจนตินา (อยู่ได้ 90 วัน) 2. บาห์เรน (อยู่ได้ 14 วัน) 3. บราซิล (90 วัน) 4. บรูไน (14 วัน) 5. ชิลี (90 วัน) 6. ฮ่องกง (30 วัน) 7. อินโดนีเซีย (30 วัน) 8. เกาหลีใต้ (90 วัน) 9. ลาว (30 วัน) 10. มาเก๊า (30 วัน) 11. มองโกเลีย (30 วัน) 12. มาเลเซีย (30 วัน) 13. มัลดีฟส์ (30 วัน) 14. เปรู (90 วัน) 15. ฟิลิปปินส์ (21 วัน) 16. รัสเซีย (30 วัน)17. สิงคโปร์ (30 วัน) 18. แอฟริกาใต้ (30 วัน) 19. เวียดนาม (30 วัน) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการปัจจุบันรัฐบาลไทยมีความตกลงกับ 42 ประเทศให้สามารถเดินทางไปราชการได้โดยไม่ต้องใช้ visa

หากต้องการ update ข้อมูล กรุณาเข้าเว๊ปไซต์กระทรวงการต่างประเทศ  www.consular.go.th

ถาม ชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับการยกเว้น visa เดินทางเข้า-ออกเมืองไทยบ่อยครั้งมาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯมีระเบียบใหม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้คนต่างชาติพำนักอยู่หากเข้ามาโดยไม่มี visa อย่างไร

ตอบ เพื่อไม่ให้คนต่างชาติจำนวนหนึ่งอาศัยช่องทางในการได้รับการยกเว้น visa เดินทางเข้าออกหลายครั้งเพื่อลักลอบทำงานในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมาย สำนักงาน ต.ม.จึงออกมาตรการป้องกันไว้ ปัจจุบัน ชาวต่างชาติ 42 ประเทศ รวมถึงคนสัญชาติแคนาดาสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับการยกเว้น visa ได้ไม่เกิน 30 วันซึ่งเจ้าหน้าที่ ต.ม. จะอนุญาตให้อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันและรวมแล้วต้องไม่เกิน90 วันภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าครั้งแรกในกรณีที่ประสงค์จะท่องเที่ยวระยะยาวนักท่องเที่ยวต้องขอ visa จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพราะจะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้นานกว่าการเข้ามาโดยไม่มี visa

ถาม มีข้อแนะนำอย่างไรบ้าง สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยโดยได้รับการยกเว้น visa ได้รับอนุญาตจาก ต.ม. ให้อยู่ได้ 30 วันแต่บังเอิญว่าเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับประเทศของตนได้

ตอบ กรณีนี้นักท่องเที่ยวควรจะขอใบรับรองจากแพทย์ไปแสดงกับสำนักงาน ต.ม.โดยต้องดำเนินการก่อนที่จะครบ 30 วัน สำนักงาน ต.ม. จะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อได้ตามความจำเป็น กรณีที่คนต่างชาติอยู่เกินกำหนด โดยที่ไม่ขออนุญาตก่อนเมื่อเดินทางออกจากประเทศไทยจะถูกปรับตามจำนวนวันที่อยู่เกินกำหนด (ค่าปรับวันละ 500 บาท หรือรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาท)

ถาม คนไทยที่จะแต่งงานกับคนต่างชาติและต้องการพาคู่สมรสไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้าง

ตอบ ก่อนอื่น ต้องจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนสามารถเลือกจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแคนาดาก็ได้ หลังจากนั้นนำหลักฐานการจดทะเบียนสมรสไปยื่นขอ visa ประเภทคู่สมรส (Non-immigrant “O”) ได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เมื่อได้ visa แล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยระยะยาวได้ โดยขอต่ออายุการพำนักในประเทศไทยไทยกับสำนักงานต.ม. ได้ทุกแห่ง

ถาม ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้วอยากจะพาคู่สมรสไปอยู่ระยะยาวที่เมืองไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ คู่สมรสสามารถยื่นขอ Non-Immigrant “O” Visa ในฐานะคู่สมรสของคนไทยได้ในการขอ visa นั้นก็ต้องนำทะเบียนสมรส และหลักฐานประจำตัวของคนไทยไปแสดงด้วย เมื่อคู่สมรสได้รับ visa แล้ว ก็สามารถเดินทางเข้าเมืองไทย และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน หลังจากนั้น ก็สามารถขออยู่ต่อที่สำนักงาน ต.ม. แห่งไหนก็ได้โดยจะได้รับอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

ถาม ถ้าคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วสถานะเปลี่ยนไป เช่น แต่งงานกับคนไทยหรือเปลี่ยนจากนัก ท่องเที่ยวเป็นอย่างอื่นต้องติดต่อเพื่อขออนุญาตกับสำนักงานต.ม. ใช่ไหม

ตอบ ใช่ โดย ต.ม.จะพิจารณาตามเอกสารและความจำเป็น ในบางกรณีอาจได้รับคำแนะนำให้กลับไปประเทศของตนเพื่อขอ visa ที่ถูกต้องเข้ามาจะได้ไม่ประสบปัญหาในอนาคต