ถาม-ตอบเกี่ยวกับงานสัญชาติและนิติกรณ์

ถาม หนังสือมอบอำนาจมีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่

ตอบ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาไว้อย่างชัดแจ้ง หนังสือมอบอำนาจก็ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ถาม การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเนื่องจากการสมรสที่แคนาดาจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ

 • นำใบทะเบียนสมรสตัวจริงที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นของแคนาดา ส่งไปรับรองลายมือชื่อผู้ลงนามในเอกสารของแต่ละมลฑล
 • นำทะเบียนสมรสที่แปลเป็นภาษาไทย ผ่านการรับรองคำแปลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • ในกรณีที่ สามี/ภรรยา ไม่ได้เดินทางกลับไปเมืองไทยต้องทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล

ถาม การขอรับรองคำแปลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ตอบ

 • เอกสารต้นฉบับที่จะให้รับรองคำแปล• การแปลจะต้องถูกต้องครบถ้วนห้ามแปลสรุปรวบรัดตัดตอน
 • เอกสารที่แปลจะต้องมีลายมือชื่อของผู้แปลและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

ถาม การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ตอบ

 • แบบฟอร์มการแจ้งเกิด(เด็กที่เกิดในออนทาริโอ ต้องมีใบเกิด-ฟอร์มยาว)
 • ต้นฉบับใบเกิดที่ออกโดยหน่วยงานแคนาดาในพื้นที่ที่เกิด พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยของบิดามารดาของเด็กตัวจริงที่มีอายุการ ใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

ถาม การขอใบมรณบัตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ตอบ

 • แบบฟอร์มการแจ้งขอมรณะบัตรไทย
 • ต้นฉบับใบมรณะบัตรที่ออกโดยสำนักงานท้องถิ่นแคนาดา ฯ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของผู้เสียชีวิตตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
 • บัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารประจำตัวท้องถิ่นแคนาดาของผู้แจ้งขอใบมรณบัตร

พร้อมสำเนา 1 ชุด

** ทั้งนี้แบบฟอร์มต่างๆสามารถ download ได้ที่ www.thaiembassy.ca