ถาม-ตอบเกี่ยวกับงานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

ถาม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หากประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายคุ้มครองฯ

ตอบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องและของผู้ตกทุกข์ (ถ้ามี)หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ตกทุกข์สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารเพื่อยืนยันว่าเป็นญาติกับผู้ที่ประสงค์จะขอให้ทางการไทยช่วยเหลือในต่างประเทศและยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมดังนี้

  • กรณีติดตามหาญาติในต่างประเทศ ควรแจ้งชื่อ-ที่อยู่ หรือหมายเลขติดต่อที่เคยติดต่อได้ครั้งหลังสุดรูปถ่ายของบุคคลที่ต้องการตามหา หรือชื่อที่อยู่ของคู่สมรสในต่างประเทศหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการติดตามหาญาติของท่าน
  • รณีเสียชีวิตในต่างประเทศ ควรแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ ผู้เสียชีวิตสาเหตุของการเสียชีวิต (หากทราบ) ทั้งนี้ สำหรับการจัดการศพผู้เสียชิวิตญาติจะต้องมาติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายคุ้มครองเพื่อทำใบมอบอำนาจในการจัดการศพ เช่น เผาหรือส่งศพกลับประเทศไทย เป็นต้น
  • กรณีแรงงานไทยประสบปัญหานายจ้างค้างจ่ายควรนำหลักฐานการจ้างงาน หลักฐานการรับเงินเดือนมาประกอบ
  • กรณีที่ต้องการติดตามเงินพึงได้ทั่วไป หรือเงินทดแทนจากการเสียชิวิตควรนำหลักฐานทะเบียนสมรสใบมรณบัติของผู้เสียชีวิตเอกสารแจ้งถึงสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ (หากมี)

ถาม หากคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศถูกจับและไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกันตัวสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถสำรองจ่ายได้หรือไม่

ตอบ การสำรองจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนไทยจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศพ.ศ. 2541 กรณีต้องโทษในทางอาญา ได้ระบุการสำรองจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนไทยไว้ 2 ประการคือ 1. ค่าของเยี่ยม 2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆซึ่งตามระเบียบมิได้กำหนดให้มีการสำรองจ่ายเงินเพื่อใช้ในการประกันตัวและเป็นข้อกำหนดไว้ในระเบียบเรื่องการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศในหัวข้อบริการ หรือความช่วยเหลือที่เจ้าพนักงานกงสุลไม่อาจจัดให้ได้

ถาม ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศ หากมีค่าใช้จ่ายจะต้องรับผิดชอบหรือไม่เพียงใด

ตอบ
เป็นหลักปฎิบัติทั่วไปและเป็นสากลว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ดีกรณีฉุกเฉิน และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รวมทั้งญาติพี่น้องในประเทศไทยมีฐานะยากจนไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้รัฐบาลมีแนวปฎิบัติที่จะทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นไปก่อน โดยญาติพี่น้องหรือตัวผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศจะต้องทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้และหนังสือสัญญาชดใช้เงินคืนไว้กับทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549

ถาม หากนักโทษไทยต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปเยี่ยมได้หรือไม่

ตอบ ได้เจ้าหน้าที่สถานทูตสถานเอกอัครราชทูตฯ มีสิทธิตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลในการเข้าเยี่ยมคนสัญชาติไทยที่ถูกควบคุมหรือถูกกักขัง รวมทั้งสนทนาและติดต่อทางหนังสือกับคนไทยที่ถูกควบคุม กักขังอีกทั้งจัดหาทนายความให้