การจดทะเบียนสมรส

การยื่นคำร้อง

ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง และกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์ 613 – 722 - 4444
หรือนัดหมายทาง E-mail : patcharinc@thaiembassy.ca
หรือส่งจดหมายไปที่ Royal Thai Embassy, 180 Island Park Drive, Ottawa, ON K1Y 0A2

เอกสารประกอบ

  1. คำร้องขอนิติกรณ์ (Download)
  2. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (Download)
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. หนังสือสำคัญการจดทะเบียนหย่า (หากเคยสมรสมาก่อน)
  6. หนังสือสำคัญแสดงความเป็นโสด (หากเป็นชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ 

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส