บัตรประจำตัวประชาชน

 

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและความประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นคนไทยที่มีบัตรประชาชนอยู่แล้ว และบัตรหมดอายุหรือบัตรมีอายุต่ำกว่า 60 วัน

3. ต้องมีที่อยู่ระยะยาวในแคนาดา (6 เดือนขึ้นไป) เช่น ผู้ที่ได้สถานะ PR (Permanent Resident)ในแคนาดา ผู้ที่มาทำงาน หรือเรียนต่อในแคนาดา

4. เป็นผู้ที่บัตรสูญหาย บัตรชำรุด หรือประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในบัตรให้ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร

5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกย้ายรายชื่อจากทะเบียนบ้าน ไปอยู่ในทะเบียนบุคคลไทยในต่างประเทศ (ทะเบียนบ้านกลาง)

ขอย้ำว่า ผู้ที่มาแคนาดาเป็นการชั่วคราวเพื่อท่องเที่ยว หรือผู้ที่ไม่เคยมีบัตรประชาชนไทยมาก่อน ไม่สามารถยื่นขอบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

ทั้งนี้ ต้องเตรียมหลักฐานมาแสดง ดังต่อไปนี้

1. บัตรประชาชนที่ถืออยู่ (หมดอายุหรือชำรุด ก็ขอให้นำมา)

2. สำหรับผู้ที่บัตรประชาชนหาย ขอให้นำหลักฐานการแจ้งสูญหายที่ทางราชการแคนาดาออกให้ ตลอดจนหลักฐานราชการไทยอื่นฯ ที่มีรูปถ่ายของตัวเองอยู่ เช่น หนังสือเดินทาง มาแสดง

3 สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลบนบัตร เช่น ชื่อ หรือนามสกุล ขอให้นำหลักฐานการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวมาแสดง

4. บัตรสถานะ PR (Permanent Resident) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ออกให้โดยทางการแคนาดา หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือบัตรนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง

5. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการทำบัตรประชาชนในวันและเวลาราชการ ให้คนไทยที่ต้องการมารับบริการ ขอให้ติดต่อเพื่อนัดวันและเวลา ที่ contact@thaiembassy.ca

6.ผู้ที่ทำบัตรหาย ชำรุด หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูลบนบัตร ขอให้เตรียมค่าธรรมเนียม จำนวน 5 ดอลลาร์แคนาดา ชำระเป็นเงินสด อนึ่ง กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม