การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่ามี 2 วิธี

  1. จดทะเบียนหย่าสำนักทะเบียนเดียวกัน คู่หย่าทั้งสองฝ่ายต้องไปแสดงตน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในวันและเวลาเดียวกัน
  2. จดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน ทำได้เมื่อคู่หย่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้พำนักอยู่ในรัฐเดียวกัน หรือคู่หย่า อีกฝ่ายมิได้พำนักอยู่ในประเทศแคนาดา

การยื่นคำร้อง

การจดทะเบียนหย่าสำนักทะเบียนเดียวกัน ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง และกรุณานัดหมายล่วงหน้า
โทรศัพท์ หมายเลข 613 – 722 - 4444
หรือนัดหมายทาง E-mail : patcharinc@thaiembassy.ca
หรือส่งจดหมายไปที่ Royal Thai Embassy, 180 Island Park Drive, Ottawa, ON K1Y 0A2

หมายเหตุ การหย่าต่างสำนักทะเบียน คู่หย่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อยื่นคำร้องก่อน (สำนักทะเบียนที่ 1) ได้ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ในเขตที่ท่านพำนักอยู่ หรือคู่หย่าที่พำนักอยู่ในประเทศแคนาดา หากมีความประสงค์จะยื่นร้องคำร้องก่อน สามารถยื่นเรื่องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เอกสารประกอบ

  1. คำร้องขอนิติกรณ์ (Download)
  2. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (Download)
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหย่า