มรณบัตร (แจ้งเสียชีวิต)

การยื่นคำร้อง

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายไปที่ Royal Thai Embassy, 180 Island Park Drive, Ottawa, ON K1Y 0A2

เอกสารประกอบ

 1. คำร้องขอนิติกรณ์  (Download)
 2. คำร้องขอจดทะเบียนใบมรณบัตร  (Download)
 3. ต้นฉบับมรณบัตรที่ออกโดยทางการแคนาดา 1 ชุด
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต 1 ชุด
 6. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้แจ้งขอใบมรณบัตร 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. เอกสารที่ออกให้โดยทางการแคนาดา โปรดทำการถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด และให้เจ้าหน้าที่ของ Notary Public ทำการรับรองก่อน
 2. โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอใบมรณบัตร

การรับเอกสาร

ผู้ร้องฯ สามารถรับเอกสารได้ 3 วิธี คือ

 1. มารับเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาด้วยตนเอง
 2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับแทน
 3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับทางไปรษณีย์ โปรดชำระค่าซองจดหมาย Xpresspost ราคา 11.30 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับผู้ร้องฯที่อาศัยในเขตรัฐออนแทรีโอและควิเบก และ ราคา 17.97 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับผู้ร้องที่อาศัยอยู่นอกรัฐออนแทรีโอและนอกรัฐควิเบก