สูติบัตร (แจ้งเกิด)

เด็กที่จะขอสูติบัตรไทย จะต้องมีบิดา และ / หรือมารดา เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

การยื่นคำร้อง

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง และกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์  613-722-4444 ต่อ 22
หรือนัดหมายทาง E-mail : patcharinc@thaiembassy.ca
หรือส่งจดหมายไปที่ Royal Thai Embassy, 180 Island Park Drive, Ottawa, ON K1Y 0A2

เอกสารประกอบ

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด  (Download)
 2. คำร้องขอนิติกรณ์  (Download)
 3. สูติบัตรของเด็กที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่นแคนาดา  1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา  1  ชุด
 5. บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางของบิดาและมารดาของเด็ก พร้อมสำเนา  1  ชุด
 6. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา  1  ชุด
 7. รูปถ่ายของเด็ก จำนวน  1  รูป

หมายเหตุ

 1. เอกสารที่ออกให้โดยทางการแคนาดา โปรดทำการถ่ายสำเนา และให้เจ้าหน้าที่ของ Notary Public  ทำการรับรองเอกสาร (สำเนาถูกต้อง)

โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ  

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสูติบัตร

การรับเอกสาร

ผู้ร้องฯ สามารถรับสูติบัตรได้ 3 วิธี คือ

 1. มารับเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาด้วยตนเอง
 2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับแทน
 3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งเอกสารใบสูติบัตรกลับทางไปรษณีย์ โปรดแนบซองเปล่า Xpresspost  Envelope (Regional) สำหรับผู้ร้องฯที่อาศัยในเขตรัฐออนแทรีโอและควิเบก และหากท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ กรุณาแนบซองเปล่า Xpresspost  Envelope (National)