ติดต่อ

ที่อยู่

Royal Thai Embassy
180 Island Park Drive,
Ottawa, Ontario K1Y 0A2

Tel. 1 (613) 722-4444
Fax. 1 (613) 722-6624
Email:

General Enquiries: contact@thaiembassy.ca

Visa & Legalization: visa@thaiembassy.ca

Other Consular related Enquiries (หนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร์ และนิติกรณ์): consular@thaiembassy.ca

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ:

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.

เวลาทำการของฝ่ายกงสุล

  •  ตรวจลงตรา (ยื่นขอวีซ่า):

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.15 – 11.45 น.

  • ตรวจลงตรา (รับวีซ่า):

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30 – 15.00 น.

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯView Larger Map