ข่าวน่ารู้

กันยายน 20, 2562

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประสงค์จะจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานกงสุล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,887 ดอลลาร์แคนาดา (ชำระภาษีและประกันสุขภาพด้วยตนเอง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร ดังนี้  (โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ)

1. คุณสมบัติ

                                    1.1 เป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศแคนาดา (กรณีเป็นคนไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือบัตรผู้มีถิ่นพำนักถาวรในแคนาดา)

                                    1.2 สามารถสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อังกฤษและฝรั่งเศส ได้ในระดับดี

                                    1.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

                                    1.4 มีจิตสาธารณะ และพร้อมให้บริการประชาชน

                                    1.5 พร้อมทำงานนอกเวลา และพร้อมเดินทางไปต่างรัฐทันทีที่ได้รับแจ้ง

                                    1.6 หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                        2. ขั้นตอนและหลักฐานการสมัคร

                                    2.1 หนังสือขอสมัครงาน (เป็นภาษาไทย อังกฤษหรือฝรั่งเศส)

ระบุความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

                                    2.2 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนไทย (กรณีเป็นคนไทย)

                                    2.3 สำเนาผลการศึกษา

                                    2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นคนไทย)

                                    2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                                    อนึ่ง ผู้สนใจสามารถส่งหนังสือขอสมัครงาน พร้อมเอกสารประกอบได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา หรือส่งไปรษณีย์มาที่ The Royal Thai Embassy, 180 Island Park Drive, Ottawa, ON. K1Y 2W8 หรือส่งหนังสือขอสมัครงาน พร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล์ที่ Contact@thaiembassy.ca ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

                        3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 

อ่านทั้งหมด - ข่าวน่ารู้