ข่าวน่ารู้

สิงหาคม 1, 2562

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตางประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป- ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ htttp://stscholar.nstda.or.th หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar19

อ่านทั้งหมด - ข่าวน่ารู้