เรื่องใหม่

ธันวาคม 14, 2561

งานสัมมนา “Women in Engineering and Science Symposium” ระหว่างไทยและ The National Research Centre (NRC) ของแคนาดา

เมื่อวันที่ 10 – 12 ธ.ค. 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ให้การต้อนรับและเข้าประชุมร่วมกับ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนักวิชาการจากหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องของไทย ในงานสัมมนา “Women in Engineering and Science Symposium” ระหว่างไทยและ The National Research Centre (NRC) ของแคนาดา

ในโอกาสดังกล่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และเอกอัครราชทูตมาริษ ได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกับ NRC ของแคนาดา และเอกอัครราชทูตมาริษได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยด้านมาตรวิทยาของ NRC ร่วมกับคณะด้วย หลังจากนั้น ได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ NRC ของแคนาดา และกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ในระหว่างการกล่าวเปิดงานสัมมนาและในงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทยและ NRC ของแคนาดา เอกอัครราชทูตมาริษฯ เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกัน โดยเฉพาะการขยายผลการวิจัยไปสู่สังคมและภาคประชาชน เพื่อจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการผลักดันให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาและต่อยอดการวิจัยที่มีระหว่างกันให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ 

 

อ่านทั้งหมด – ประกาศ