เรื่องใหม่

พฤษภาคม 16, 2561

ออท. มาริษ เข้าเย่ี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีกรุงออตตาวา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เข้าเยี่ยมคารวะ นายจิม วัตสัน นายกเทศมนตรีกรุงออตตาวา ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับแคนาดา / กรุงออตตาวา ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษาอ่านทั้งหมด – ประกาศ