เรื่องใหม่

พฤษภาคม 10, 2561

เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างไทย-แคนาดาให้แน่นแฟ้น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และ ศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับ Ian Burchett อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างไทย-แคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ท่านทูตมาริษ ได้พบหารือกับ ส.ส. Mark Eyking, ประธาน Standing Committee on International Trade เพื่อมุ่งกระชับความร่วมมือด้านที่ไทยและแคนาดามีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน และการศึกษา

 
 

อ่านทั้งหมด – ประกาศ