เรื่องใหม่

พฤษภาคม 7, 2561

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Experience Asia 2018 ที่ Gatineau City Hall

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00 น. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาได้เดินทางเข้าร่วมงาน Experience Asia 2018 ที่Gatineau City Hall  รัฐควิเบกในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาริษ ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการและชุมชนไทยที่เข้าร่วมงาน ตลอดจนได้มีโอกาสหารือกับนาง Louise Boudrias รองนายกเทศมนตรี และนาย Mike Duggan สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Gatineau เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในแคนาดาอีกด้วย 

 

 

อ่านทั้งหมด – ประกาศ