กิจกรรมสถานทูต / บทความ

มีนาคม 25, 2562

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใดที่อาศัยอยู่ในแคนาดา ทั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงไม่สามารถไปเลือกตั้งในประเทศไทยได้ ท่านสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง โดยกรอกแบบฟอร์ม ส.ส. 1/8 ที่แนบ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมหลักฐานประกอบการแจ้ง (ถ้ามี) และส่งกลับมาให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ตามที่อยู่ที่ “The Royal Thai Embassy, 180 Island Park Drive, Ottawa, ON. K1Y 0A2” ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

 ด้านหน้า

scan0001.jpg (2328×3072)

 

 

ด้านหลัง

scan0001.jpg (2328×3072)อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ