กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กุมภาพันธ์ 25, 2562

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 

          ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว (กล่าวคือ ได้ลงทะเบียนออนไลน์ และมีใบยืนยันการลงทะเบียน หรือได้ลงทะเบียนโดยกรอกใบ ส.ส. 1/7 (นร.) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562) แต่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรก

          อนึ่ง ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย หรือบัตรอื่นที่ออกโดยทางการไทย ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวของท่าน (เลข 13 หลัก) ++ตัวจริง++ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันใช้สิทธิ ส่วนท่านที่ประสงค์ที่จะเลือกตั้งทางไปรษณีย์ กรุณารอรับเอกสารตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้และส่งบัตรเลือกตั้งคืนให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

 

        ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - ประสงค์ลงเลือกตั้งที่คูหา

        ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - ประสงค์ลงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

 

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ