กิจกรรมสถานทูต / บทความ

มกราคม 25, 2562

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

 

คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแคนาดา

 

            1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแคนาดา

                        1.1 มีสัญชาติไทย หากมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

                        1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง

                        1.3 มีถิ่นพำนักในแคนาดาหรือแสดงความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแคนาดา

                        1.4 ไม่เป็นเป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

                        1.5 ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตาม

                        1.6 ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

                        1.7 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

            2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแคนาดา

ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. 2562 นอกราชอาณาจักรในแคนาดา จะต้องลงทะเบียนทุกราย (รวมถึงผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว) ท่านสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี

2.1 ลงทะเบียนออนไลน์ 
      ตั้งแต่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 00.00:01 น. ถึง 19 ก.พ. 2562 เวลา 23.59:59 น. (เวลาประเทศไทย)
      URL: www.khonthai.com และคลิกที่ Banner ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
2.2 ลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
      ตั้งแต่ 28 ม.ค. 2562 ถึง 19 ก.พ. 2562 (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
      ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น โดยในวันที่ 19 ก.พ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. (เวลากรุงออตตาวา)
      เอกสารที่ต้องใช้
      - ใบลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร) (กรอกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ หรือสามารถ download ฟอร์มได้ โหลดแบบฟอร์ม )
      - บัตรประชาชน/สำเนา
      - หนังสือเดินทาง/สำเนา

อนึ่ง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้อื่นมายื่นแทนได้ (สามารถขอรับตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) โดยส่งเอกสารข้างต้นให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้สิทธิที่จะต้องส่งเอกสารให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อดำเนินการได้ก่อนเวลาปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 12.00 น. ของกรุงออตตาวา)

2.3 หากท่านอาศัยอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐแอลเบอร์ตา และดินแดนยูคอน และไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ที่ 1040  Burrard Street Vancouver BC  V6Z 2R9 โทรศัพท์ + 1 604-687-1143 แฟกซ์: 604-687-4434 อีเมล์ consular@thaiconsulatevancouver.ca

 

คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

(สำหรับคนไทยที่อาศัยในจาเมกา สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก เกรนาดา

แอนติกาและบาร์บูดา เครือรัฐบาฮามาส บาเบโดส เครือรัฐโดมินิกา เซนต์คิตส์และเนวีส เซนต์ลูเซีย

และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

 

            1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแคนาดา

                        1.1 มีสัญชาติไทย หากมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

                        1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง

                        1.3 มีถิ่นพำนักในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาตามที่ระบุข้างต้น และแสดงความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                        1.4 ไม่เป็นเป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

                        1.5 ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตาม

                        1.6 ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

                        1.7 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

            2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแคนาดา

ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. 2562 นอกราชอาณาจักรในแคนาดา จะต้องลงทะเบียนทุกราย (รวมถึงผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว) ท่านสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี

2.1 ลงทะเบียนออนไลน์ 
      ตั้งแต่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 00.00:01 น. ถึง 19 ก.พ. 2562 เวลา 23.59:59 น. (เวลาประเทศไทย)
      URL: www.khonthai.com และคลิกที่ Banner ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
2.2 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์โดยส่งใบขอลงทะเบียนมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
      ตั้งแต่ 28 ม.ค. 2562 ถึง 19 ก.พ. 2562 (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
      ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น โดยในวันที่ 19 ก.พ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. (เวลากรุงออตตาวา)
      เอกสารที่ต้องใช้
      - ใบลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร) (สามารถ download ได้ที่  โหลดแบบฟอร์ม )
      - บัตรประชาชน/สำเนา
      - หนังสือเดินทาง/สำเนา

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้ ขอให้ท่านเลือกออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในใบลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ และขอให้ส่งบัตรออกเสียงเลือกตั้งให้ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ตัวอย่างการลงทะเบียนปรากฏตามเอกสารแนบ   

 

 

           

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ