กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กันยายน 14, 2561

การเพิ่มพูนความร่วมมือกับแคนาดาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจการค้า

(1) สถานทูตไทยเปิดเกมส์รุก ผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาไทย-แคนาดาในสาขานวัตกรรมอาหารแปรรูปจากแมลง


         ​​เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีด้านอาหารแห่ง ม.บริติช โคลัมเบีย ที่นครแวนคูเวอร์ และได้หารือกับ ดร. Yasmin Akhtar เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้แมลงเป็นวัตถุดิบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส และการขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยด้านอาหารของ ม.บริติช โคลัมเบียกับ ม.เชียงใหม่ 

         ทูตมาริษฯ ได้อธิบายถึงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการเกษตรด้านการสกัด และแปรรูปโปรตีนจากแมลง ซึ่งประเทศไทยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และได้บรรยายสรุปนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดตามเป้าหมาย Thailand 4.0 และการขยายเส้นทางเดินเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor ของรัฐบาล เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ครบวงจร ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจเพื่อให้เทคโนโลยีถ่ายทอดไปเป็นนวัตกรรมในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม นำไปสู่การสร้าง 10 ปัจจัยหมุนกลับ (S-curve) ตัวใหม่เพื่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของประเทศ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการเกษตรในโลกอนาคต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ การผลิต และซ่อมบำรุงอากาศยาน อุตสาหกรรม และการบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

         ในโอกาสดังกล่าวทูตมาริษฯ ได้เชิญสถาบันวิจัยเทคโนโลยีด้านอาหารแห่ง ม.บริติช โคลัมเบียเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปโปรตีนจากแมลง  (Entomology Industry Platform) ซึ่ง สอท. ได้สร้างขึ้น โดยรวบรวมผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยผู้เล่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของไทย และแคนาดาที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้เครือข่ายฯ ดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data 

 

 

(2) สถานทูตไทยฯ เร่งส่งเสริมกาแฟดอยช้างของไทยในประเทศแคนาดา เพื่อช่วยเหลือชาวเขา

         ​​เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 10.45 น.  ท่านทูตมาริษและคณะ ได้พบกับนาย John Michael Darch เจ้าของ และผู้บริหาร Doi Chang Coffee Co.,Ltd. ผู้นำเข้าเมล็ดกาแฟสดจากดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทยไปแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟคั่วสำหรับจำหน่ายในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา   นาย John Darch เริ่มทำธุรกิจกาแฟร่วมกับนายวิชา พรหมยงค์ เกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟในเขตหมู่บ้านดอยช้าง จังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ทั้งนาย John Darch และนายวิชาฯ ตั้งความหวังที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาในเขตดอยช้างที่ยุติการปลูกฝิ่น และหันไปปลูกพืชทดแทนตามแนวพระราชดำริ โดยพยายามยกระดับคุณภาพผลผลิตเมล็ดกาแฟผ่านการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดโลก ปัจจุบันนอกจากบริษัท Doi Chang Coffee Co.,Ltd. จะรับซื้อกาแฟสดจากเกษตรกรในเขตดอยช้างด้วยการให้ราคาสูงแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความช่วยเหลือเแก่เกษตรกรดอยช้างด้วยการตั้งสถาบันกาแฟเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกกาแฟที่ได้มาตรฐานอีกด้วย

         นอกจากธุรกิจกาแฟแล้วนาย John Darch ยังได้หารือกับทูตมาริษฯ เกี่ยวกับโอกาส และความเป็นไปได้ที่จะร่วมลงทุนกับนักธุรกิจไทยนำเข้าสินค้าอุปโภค และบริโภคจากประเทศไทยไปวางจำหน่ายในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา โดยจะเริ่มจากสินค้าบริโภคก่อนเป็นลำดับแรก และขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมสินค้าตัวอื่นๆ ต่อไปในอนาคต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวามีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยร่วมประกอบธุรกิจการนำเข้า และกระจายสินค้าของไทยในเขตภูมิภาคอเมริกาเหนือ เพื่อจำกัดพ่อค้าคนกลางสัญชาติอื่น และให้ผลประโยชน์ตกอยู่ในมือของผู้ประกอบการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า

 

 

(3) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาเร่งผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างภาค ธุรกิจ-ต่อ-ธุรกิจไทย-แคนาดาในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโปรตีนจากแมลง

         เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ท่านทูตมาริษและคณะ ​​ได้เดินทางไปพบปะ และหารือทางธุรกิจกับนาย Dylan Jones บริษัท Coast Protein ซึ่งประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการแปรรูปจิ้งหรีดไปเป็นแป้งผง และอาหารเสริมโปรตีนแท่งเพิ่มพลังงาน โดยได้เชิญให้บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และแมลงประเภทอื่นๆ ร่วมกับเกษตรกรของไทย และแปรรูปไปเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีปริมาณโปรตีนคุณภาพสูง โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในด้าน Encapsulation เพื่อให้แป้งผงจิ้งหรีดมีรสชาติของเนื้อสัตว์ และนำไปขึ้นรูปเป็นเนื้อสัตว์ด้วยกรรมวิธี 3D Printing ทูตมาริษฯ ได้อธิบายความก้าวหน้าของภาคการศึกษาของไทยในด้านนี้ และขณะนี้กำลังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคการศึกษาของแคนาดา หากบริษัทฯ สนใจในการประกอบธุรกิจร่วมทุนกับนักธุรกิจของไทยก็จะเป็นโอกาสดีที่ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาของประเทศ ไทย-แคนาดาจะขยายตัวต่อยอด สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคการผลิตจริงให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกับผู้ประกอบการจากประเทศทั้ง 2 ได้ในอนาคต เป้าหมายสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือต้องการให้ผู้ประกอบการของไทย และแคนาดาได้เรียนรู้ Best Practices รวมทั้งนำจุดแข็งของกันและกันมาผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุด” 

 

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ